| درباره همایش > داوران >
.: داوران

سركار خانم زینب عادل مند

سركار خانم دكتر شمسایی

سركار خانم صدیقه فروهری ( دانشگاه علوم پزشکی شیراز )

جناب آقاي دكتر محمود نجابت

جناب آقاي دکتر مجتبی حیدری

جناب آقاي دكتر مهدي شهرياري ( دانشگاه علوم پزشکی شیراز )

جناب آقاي دكتر عبدالعلي محقق زاده
صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر