| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار


کارگاه طب متعالیه با سخنرانی آیت الله دکتر احمد بهشتی در روز  پنجشنبه 26 مرداد 96 ساعت 10، دانشکده پزشکی شیراز، سالن اخلاق پزشکی برگزار خواهد شد.
بازگشت1396/05/26