| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار


 برنامه کلی سومین کنگره سیره نبوی(ص) در طب 

پیش برنامه همایش بین المللی سیره نبوی در طب

روز اول سه شنبه1396/09/21

 

ردیف

برنامه

کارگاه

زمان برگزاری

1

 

کارگاه

8-12

2

 

کارگاه

14-17

افتتاحیه

 

17-18:20

19-21

روز دوم  چهارشنبه 1396/09/22

ردیف

سخنرانی های مدعو

 

8-10

 

بازدید از پوستر و پذیرایی

 

10-10:30

1

سخنرانی های مدعو

 

10:30-12:50

 

نماز و نهار

 

12:500-14

2

سخنرانی های مدعو

 

کارگاه

14-15:30

 

بازدید از پوستر و پذیرایی

15:30-16

 

سخنرانی های برگزیده

16-17:30

 

شرفیابی به آستان مقدس احمدی و دیدار با ایت الله دستغیب

 

17:30-20

روز سوم پنجشنبه 1396/09/23

3

سخنرانی های برگزیده

 

کارگاه

8-10

 

بازدید از پوستر و پذیرایی

10-10:30

 

سخنرانی های برگزیده

10:30-12:50

4

نهار و نماز

 

12-13:30

 

اختتامیه

 

13:30-15:30بازگشت1396/06/15