| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار


  دومین دوره کارگاه طب متعالیه با سخنرانی آیت الله دکتر احمد بهشتی در روز  پنجشنبه 06 مهر ماه 96 ساعت 10، دانشکده پزشکی شیراز، سالن اخلاق پزشکی برگزار خواهد شد. از اساتید هیئت علمی دانشگاه دعوت میگردد جهت ثبت نام به سامانه آموزشی خود مراجعه و ثبت نام نمایند .

بازگشت1396/07/03