صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری همایش:   28 تا 30 آبان 1398

تاریخ تمدید ارسال خلاصه مقالات مقالات:  25 مهر ماه 98

 تاریخ داوری خلاصه مقالات : 10 آبان ماه 98

تاریخ اعلام نتایج داوری مقالات : 15 آبان ماه 98